หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-06-13 10:11:20

          ช่วงเช้าวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, ผศ.ดร.พิเศษ นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ, และผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง โดย มีวาระการพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ผ่านการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ จำนวน 3 เรื่อง และมีการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง รวมทั้งการหารือเรื่องร่างประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อีกด้วย

น.ส.อนุธิดา  แสงใส  รายงาน

นายอนุพันธ์  สุทธิมาร ถ่ายภาพ