หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-05-28 10:16:32

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        ช่วงบ่ายวันนี้ อังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมปัญจมราช ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, ผศ.ดร.พิเศษ นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, ศ.ดร. รัตนา จิระรัตนานนท์, อ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา และ ผศ.ดร.รจนา จันทราสา โดย มีวาระการพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ผ่านการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ จำนวน 5 เรื่อง และมีการหารือเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อีกด้วย