หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-10-16 16:36:15

                วันนี้ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิศมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานในที่ประชุม โดยวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การเก็บตัวชี้วัดต่างๆในแต่ละหัวข้อ โดยในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนากระบวนงานในออกมาเพื่อประโยชน์กับมหาวิทยาลัย