หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 / 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 / 2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-05-28 14:08:20

                วันนี้ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 / 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวนการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน ในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมจาก คณะ และวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมรับรอง การพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม หัวข้อการประสวนสุนันทา ครั้งที่ 8 การรวบรวมผลงานวิจัย การสนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์ของการประชุม พิจารณาเจ้าภาพร่วมระดับนานาชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ