หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-06-21 14:40:59

         ช่วงเย็นวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีรศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานคณะกรรมการประชุม  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยในมนุษย์โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ, และอาจารย์ชลลดา ชูวณิชชานนท์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ และรับรองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่โครงการวิจัยประเภทเข้าข่ายการพิจารณาในที่ประชุม จำนวน 1 เรื่อง การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่โครงการวิจัยประเภทยกเว้นการพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง