หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-10-03 11:18:15

       วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ช่วงบ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ผศ.ดร.รจนา จันทราสา, อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช, ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การแจ้งปิดโครงการวิจัยแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การรายงานการสรุปผลการดำเนินงานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 60 การลงทะเบียนคณะกรรมการฯ กับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย และในการประชุมครั้งนี้มีการรับรองโครงการวิจัยแบบเข้าข่ายพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) จำนวน 3 เรื่อง และคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม Full board จำนวน 2 เรื่อง โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะแจ้งข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยเพื่อปรับแก้ และรับรองต่อไป