หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-20 15:38:28

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561

     วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีวาระเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 4 เดือน ให้เครือข่ายฯ ได้รับทราบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการผลักดันให้กับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนที่วางไว้ในไตรมาสที่ 2 และนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด