หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สวพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ กับบริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด ณ จังหวัดเชียงใหม่
สวพ. เข้าร่วมประชุมเพื่อขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ กับบริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด ณ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-05-28 15:00:36

      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จัน ทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ได้นำ ทีมนักวิจัย คณาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ปิยดา อาชายุทธการ 2.อาจารย์รัตนชัย ไทยประทุม เข้าร่วมประชุมเพื่อขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ กับบริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มี คุณธีรพงศ์ เธียรพัฒนพล CEO & FOUNDER และ คุณณัฐกาญจน์ เธียรพัฒนพล กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมผล งานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์และร่วมกัน พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อมุ่งพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ในเชิงประจักษ์ให้มากที่สุด