หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยฯ เข้ารับการตอบสัมภาษณ์คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.
สถาบันวิจัยฯ เข้ารับการตอบสัมภาษณ์คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-12-19 16:12:35

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5   รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการตอบสัมภาษณ์คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของด้านการวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559 และได้ร่วมตอบคำสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงแผนการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อยืนยันผลลัพธ์ของการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย และด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ