หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-11-03 17:05:31

วันนี้ (๓ พ.ย. ๒๕๖๐) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีรศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานคณะกรรมการประชุม  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยในมนุษย์โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศ.ดร.รวีวรรณ ชินตระกูล ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์  อ.ชลลดา ชูวณิชชานนท์ และ ผศ.ดร.รจนา จันทราสา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรับรองจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น Exemption และแบบเร็ว Expedited  มีการหารือแนวทางการแจ้งปิดโครงการวิจัย ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา