หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-11-08 16:57:59

       ช่วงบ่ายวานนี้ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ และ ผศ.ดร.สุเมธ วจนรจนา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรับรองโครงการวิจัยแบบเข้าข่ายยกเว้นการพิจารณา (Exemption) จำนวน 1 เรื่อง การรับรองโครงการวิจัยแบบเข้าข่ายพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) จำนวน 3 เรื่อง การรับรองโครงการวิจัยแบบเข้าข่ายพิจารณาแบบในที่ประชุม (Full board) จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งผ่านการรับรองจำนวน 3 เรื่อง และคณะกรรมการยังได้ร่วมกันพิจารณาโครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม Full board จำนวน 5 เรื่อง โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะแจ้งข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยเพื่อปรับแก้ และรับรองต่อไป