หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประกาศผล "รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐"
ประกาศผล "รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐"

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-12-21 18:36:21

        

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำโครงการสร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลให้แก่บุคคกรในด้านการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยกย่องอาจารย์ ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยรักงานวิจัย และมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน ๕ ราย ดังนี้

    ๑. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยียุคเศรษฐกิจดิจิตอล ได้แก่ อาจารย์ ดร.พลอยทราย  โอฮาม่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ๒. รางวัลนักวิจัยดีเด่น งานวิจัยเพื่อขยายผลตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ อาจารย์เศรษฐกาล  โปร่งนุช จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    ๓. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ อาจารย์เตชิต เฉยพ่วง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์

    ๔. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สังวาระนที จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    ๕. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ได้แก่ อาจารย์ธนวัฒน์  ชัยพงศ์พัชรา จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

     ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากท่านอธิการบดีบนเวทีงานประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับอาจารย์และนักวิจัยสืบไป