หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สภามหาวิทยาลัย มร.สส. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 4 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
สภามหาวิทยาลัย มร.สส. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 4 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-12-27 16:00:41


สภามหาวิทยาลัย มร.สส. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 4 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

       สภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้รับเหรียญรางวัลในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition 2017 (IIDC 2017) ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 ท่านจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

วันนี้ วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ในวาระการประชุมสภาประจำเดือนธันวาคม สภามหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะนักวิจัยที่ได้เข้าร่วมประกวดผลงานในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition 2017 (IIDC 2017) ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้รับรางวัลจำนวน 9 เหรียญรางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม 4  ผลงานเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย นายกร ทัพพะรังสี จำนวน 4 ท่าน  ได้แก่

  • คณะผู้วิจัย : ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ นางสาวมนัญญา ใหม่เนียม และนางสาวสโรชิณี โลสกุล
  • จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานเรื่อง : Nat De Co : Super Edible Fiber

ได้รับ 2 รางวัลดังนี้

1. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก Poland

  • ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา
  • จาก ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานเรื่อง : Aromatherapy Cushion for Relaxing

ได้รับ 3 รางวัลดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก ประเทศมาเลเซีย

3. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก FIRI Iran

  • คณะผู้วิจัย : ดร.จิตรลดา ชูมี, อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, อาจารย์กัญญารัตน์  บุษบรรณ , อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำ , อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์ และ อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ
  • จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานเรื่อง : Handicraft Coconut Husk Paper

ได้รับ 2 รางวัลดังนี้

1. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก ประเทศมาเลเซีย

  • คณะผู้วิจัย : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์
  • จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานเรื่อง : Si Thai : Non-Toxic Watercolor Paints from Natural Herb Extracts

ได้รับ 2 รางวัลดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก IIDC 2017

จากนั้นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าชมนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลที่นำมาจัดแสดงในที่ประชุมในครั้งโดยได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก