หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 4 นักวิจัยสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 4 นักวิจัยสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-12-14 15:51:45

**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 4 นักวิจัยสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก**


          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณะนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Hong Kong International Invention and Design Competition 2017 (IIDC 2017) ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดย สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 9 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม 4  ผลงาน  ได้แก่

1. คณะผู้วิจัย : ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ นางสาวมนัญญา ใหม่เนียม และนางสาวสโรชิณี โลสกุล

ผลงานเรื่อง : Nat De Co : Super Edible Fiber

ได้รับ 2 รางวัลดังนี้

1. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก Poland

2. ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา จาก ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานเรื่อง : Aromatherapy Cushion for Relaxing

ได้รับ 3 รางวัลดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (special Award) จาก ประเทศมาเลเซีย

3. รางวัลพิเศษ (Special award) จาก FIRI Iran

3. คณะผู้วิจัย : ดร.จิตรลดา ชูมี, อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, อาจารย์กัญญารัตน์  บุษบรรณ , อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำ , อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์ และ อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ

ผลงานเรื่อง : Handicraft Coconut Husk Paper

ได้รับ 2 รางวัลดังนี้

1. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก ประเทศมาเลเซีย

4. คณะผู้วิจัย : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์

ผลงานเรื่อง : Si Thai : Non-Toxic Watercolor Paints from Natural Herb Extracts

ได้รับ 2 รางวัลดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017

2. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก IIDC 2017