วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบปัญหาและรับทราบผลการกำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ โดยในปีงบประมาณนี้สถาบันวิจัยได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จทุกเป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้นายกสภามหาวิทยาลัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยยกระดับสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-10-03 11:18:29

          วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบปัญหาและรับทราบผลการกำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ โดยในปีงบประมาณนี้สถาบันวิจัยได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จทุกเป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้นายกสภามหาวิทยาลัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยยกระดับสู่งานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ