หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-14 15:42:16


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

         

         ช่วงบ่ายวันนี้ วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ, ผศ.ดร.รจนา จันทราสา, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รศ. ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ โดย มีวาระการพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ผ่านการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ แบ่งเป็นแบบ Full board จำนวน 5 เรื่อง และ แบบ Expedited จำนวน 2 เรื่อง อีกทั้งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม Full board จำนวน 6 เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะแจ้งข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยเพื่อปรับแก้ และรับรองต่อไป และในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ถือโอกาสนี้มอบกระเช้าของขวัญแก่คณะกรรมการฯ อีกด้วย