หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัย ฯ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัย ฯ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-12-27 08:58:38


                        สถาบันวิจัย ฯ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

                           สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

             เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีรศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานคณะกรรมการประชุม  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยในมนุษย์โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศ.ดร.รวีวรรณ ชินตระกูล ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์  และ ผศ.ดร.รจนา จันทราสา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การแจ้งปิดโครงการวิจัยแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การหารือการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย จากนั้นสถาบันวิจัยฯ ยังได้มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่คณะกรรมการเป็นการขอบคุณและอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่อีกด้วย