หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 (Human Research Protection: HRP)
โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 (Human Research Protection: HRP)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-08-31 16:22:56

     วันนี้ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบริการวิชาการจัดประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาแนวทางและปรับปรุงกระบวนการ การดำเนินการทางด้านการบริหารโครงการบริการวิชาการของคณาจารย์ รวมถึงกระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการด้านต่างๆของฝ่ายเพื่อพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด