หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สวพ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัดเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง หวังผลบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสร้างรายได้ที่หลากหลายกระจายจากส่วนกลางไปสู่ระดับชุมชน/ชาวบ้าน
สวพ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัดเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง หวังผลบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสร้างรายได้ที่หลากหลายกระจายจากส่วนกลางไปสู่ระดับชุมชน/ชาวบ้าน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-01-18 10:06:26


สวพ.เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัดเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง หวังผลบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสร้างรายได้ที่หลากหลายกระจายจากส่วนกลางไปสู่ระดับชุมชน/ชาวบ้าน

            วันนี้ 17 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และทีมงาน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัดเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง ณ เฮอรริเทจแกรนด์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง จัดโดยศูนย์การศึกษาระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและอาจารย์ดร.รัชศักดิ์ สารนอก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นเจ้าภาพหลักในนามอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมการแสวงหาแนวทางการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ของจังหวัดระนอง เพื่อสร้างความแข็งแรงและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้สามารถสร้างรายได้ที่หลากหลายกระจายจากส่วนกลางไปสู่ระดับชุมชน/ชาวบ้าน
          ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดในเขตพื้นที่การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการวิจัยและบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย นับเป็นก้าวแรกในการพัฒนาตามแผนการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับจังหวัดระนอง


รูปภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ird.ssru/photos/pcb.1453099248122636/1453098648122696/?type=3&theater