หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สวพ. บูรณาการองค์ความรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครุศาสตร์ สู่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู
สวพ. บูรณาการองค์ความรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครุศาสตร์ สู่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-01-10 18:29:36

สวพ. บูรณาการองค์ความรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครุศาสตร์ สู่ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย 

บริการวิชาการแก่สังคมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู

 

     วันนี้ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้องค์ความรู้จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์และคณะครุศาสตร์ลงสู่ฐานองค์ความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกำหนดการเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู