หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรในด้านการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรในด้านการวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2017-09-06 09:36:08

          วันนี้ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรในด้านการวิจัย การส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้เกียรติจาก รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย(ATIP) เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์สู่การเผยแพร่และการประกวดผลงานทางวิชาการเหรียญทองระดับนานาชาติ โดยโครงการดังกล่าวได้ตัวแทนจากคณะต่างๆที่มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่พร้อมเข้าสู่การประกวดและเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ทั้งหมดจำนวน ๑๒ ท่าน