หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-20 17:15:54

      

     ช่วงเช้า วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, ผศ.ดร.พิเศษ นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ, รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย, อ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, โดย มีวาระการพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ผ่านการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ แบ่งเป็นแบบ Full board จำนวน ๓ เรื่อง อีกทั้งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม Full board จำนวน ๓ เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะแจ้งข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยเพื่อปรับแก้ และรับรองต่อไป