เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบรายได้ (สายวิชาการ) ปี 2564


เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงบรายได้มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ปี 2564
รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย) 2564DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (ชุดโครงการวิจัย) 2564DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมDOWNLOAD
4. วจ. 01-64 ร่าง-อววน-2563-2570DOWNLOAD
5. วจ. 02-64 ร่างกรอบการวิจัยตามแผน ววน.ปี 2564DOWNLOAD
6. ไฟล์นำเสนอประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2564DOWNLOAD
7. รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564DOWNLOAD
8. แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยDOWNLOAD
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบรายได้มหาวิทยาลัย)DOWNLOAD
10. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย (P, I, G)DOWNLOAD
11. คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2564 โครงการชุดDOWNLOAD
12. คู่มือการใช้ระบบ Ris เพื่อขอทุนรายได้ปี 2564 โครงการย่อยDOWNLOAD