หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริการวิชาการตามตัวชี้วัด และ การเตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ฝ่ายบริการวิชาการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริการวิชาการตามตัวชี้วัด และ การเตรียมลงพื้นที่เพื่อต ...
2020-08-05 15:21:00
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นในพื้นที่เขตดุส ...
2020-04-22 13:19:58
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 11 /2562
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพท ...
2020-04-22 13:19:58
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  &nbs ...
2020-04-22 13:20:05
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ...
2020-04-22 13:20:05
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของงานบ ...
2019-12-17 18:25:05
ข่าวปัจจุบัน