หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-12-17 18:21:10

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

          เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ,น.ส.พรทิพย์  เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน, น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่เข้าร่วมประชุม  โดยการประชุมดังกล่าวมีวาระสำคัญคือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๖๓