หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยด้านการท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยด้านการท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-10-02 15:08:26

                                         สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยด้านการท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๓

              เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณนิกา โรงแรมวังสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยด้านการท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เทดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักวิจัยที่เข้าร่วม โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด ๔๐ คน โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักวิจัยที่เข้าร่วมได้พัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

สนใจสมัครเรียนที่ https://admission.ssru.ac.th/