หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ข่าวประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:58


ข่าวประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

 

               เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพได้รับมอบหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯทั้งหมดจำนวน 15 ตัวชี้วัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธาน ในการถ่ายทอดแนวทางและแผนผลักดันตัวชี้วัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งมีประเด็นการประชุมอาทิ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพ, ตัวชี้วัดและคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดกับหน่วยงานที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน