หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการสัมภาษณ์ Online ผ่านระบบ Line โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการสัมภาษณ์ Online ผ่านระบบ Line โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-03 18:15:22


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการสัมภาษณ์ Online ผ่านระบบ Line โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔

          เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย ผู้บริหารจากทุกคณะ และวิทยาลัย จัดการสัมภาษณ์ Online ผ่านระบบ Line โดยสถาบันวิจัยแบ่งกลุ่มการดำเนินการสัมภาษณ์เป็น ๕ กลุ่ม กำหนดให้มีผู้ช่วยสัมภาษณ์เพื่อบริหารจัดการลำดับประกอบด้วย ๑.คุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ๒.คุณธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ๓.คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔.คุณวราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ๕.คุณชไมพร ยะปวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป การสัมภาษณ์งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านสัมภาษณืเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ถึง ๒๗๗ คน