หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)”
“โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-04 17:42:22


                สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

            ในวันนี้ เวลา 08.30 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความรอบที่1 เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ภายใต้ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)” จากผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำปรึกษา อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับคำปรึกษารายบทความ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพบทความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการปรึกษาดังนี้

  • อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์                              วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
  • อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • อาจารย์อทิตยา บัวศรี                                     วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ      คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อาจารย์นรินทร์ กากะทุม                                 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์