หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้บริหารและบุคคลากรสถาบันวิจัย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารได้มอบหมายตัวชี้วัดทั้งหมด 37 ตัวชี้วัด ซึ่ที่สถาบันวิจัยได้รับมอบหมายตามคำรับรอง แบ่งเป็น 22 ตัวชี้วัดที่ทางหน่วยงานจะต้องดำเนินการ และ 15 ตัวชี้วัด ที่หน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าภาพ โดยพิจารณามอบหมายตัวชี้วัดแก่บุคลากรตามกรอบและภาระงานทีรับผิดชอบ รวมทั้งแจ้งปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ได้ทันตามระยะเวลา