หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการให้คำปรึกษา “คลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)”
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการให้คำปรึกษา “คลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-09 20:30:00


                สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการให้คำปรึกษา คลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

 

            วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการคัดเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ภายใต้ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)” โดย คุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับคำปรึกษารายบทความ และเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพบทความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการปรึกษาดังนี้

  • อาจารย์ชเนศ วรรณะ                                                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร                         คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์               คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ                        คณะศิลปกรรมศาสตร์         
  • อาจารย์นรินทร์ กากะทุม                                                   วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  • อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์                                        วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา                                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์