หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ลุยขับเคลื่อนสวนสุนันทาเป็น “อว.ส่วนหน้า” สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลุยขับเคลื่อนสวนสุนันทาเป็น “อว.ส่วนหน้า” สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-10 17:28:17


สถาบันวิจัยและพัฒนา ลุยขับเคลื่อนสวนสุนันทาเป็น “อว.ส่วนหน้า” สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด

          วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒน์  พลอยศรี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ  นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานและทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  ในการเป็น “หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.”  หรือ  “อว.ส่วนหน้า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดระนอง โดยใช้การบูรณาการของ 3 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ