หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-11 18:25:50


โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

          ในวันนี้ เวลา 08.30 – 16.00 น.สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการคัดเลือกวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ภายใต้ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)” โดย คุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับคำปรึกษารายบทความ และเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพบทความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการปรึกษาดังนี้

  • อาจารย์จักรกฤช ปิจดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
  • อาจารย์ณัฐิดา จันหอม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส คณะครุศาสตร์
  • อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  • อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  • อาจารย์ณัฐสินี แสนสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์