หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเสวนาในประเด็น "กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี" ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเสวนาในประเด็น "กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี" ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


        สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเสวนาในประเด็น "กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี" ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


        เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ จัดกิจกรรมเสาวนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายท้องถิ่นในการพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มอบหมายให้คุณสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เปิดพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมเสวนาในประเด็น "กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี" ทั้งได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่ายวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์เบญจวรรณ บุ้งทอง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี, คุณโชคอนันต์ ธรรมโหร ตัวแทนประชารัฐจังหวัดอุดรธานี, คุณไพสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี, คุณสมพิศ ประชากูล ผู้ประสานงานร้านภัฏพัฒน์ คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ร่วมเสวนาในหัวข้อข้างต้น โดยสรุปสาระสำคัญพบว่า ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความพร้อมในการเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และชุมชนทางวิชาการ และภาคีเครือข่ายทางวิชาการต่างๆ พร้อมร่วมดำเนินการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการในทุกๆมิติ ตามบริบทที่เหมาะสมของพื้นที่ชุมชน สามารถขับเคลื่อนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน