หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมพัฒนาแผนงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมพัฒนาแผนงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-12-17 17:35:24

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมพัฒนาแผนงานวิจัย

         วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการประชุมพัฒนาแผนงานวิจัย โดยมีคุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นผู้วิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ ให้สามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2253381751427711