หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราฃภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราฃภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


                ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราฃภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับคณะวิทยาลัยผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการย่อย 13 หน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญและดำเนินการต่อยอดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการลงพื้นที่ดำเนินงานนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านการพัฒนา ใช้พื้นที่ชุมชนเป้าหมายการพัฒนาเป็นห้องเรียนที่มีชีวิต เรียนรู้งานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจากการดำเนินกิจกรรมตามสภาพปัญหา ความต้องการ และสถานการณ์จริง ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงชุมชน ท้องถิ่น อย่างแท้จริง