หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนานักศึกษาเพื่อต่อยอดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนานักศึกษาเพื่อต่อยอดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05            สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนานักศึกษาเพื่อต่อยอดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

            วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา เพื่อต่อยอดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารกีฬาและสุขภาพ ชั้น 3 โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมดำเนินการในกิจกรรมการบริการวิชาการรับใช้สังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยอาศัยห้องเรียนชีวิตจริง ที่สะท้อนสภาพปัญหา ความต้องการ และสถานการณ์ต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบริบท “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ได้อย่างแท้จริง