หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการ (Turnitin)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการ (Turnitin)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-12-18 09:32:47

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการ (Turnitin)

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 3121 อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการ (Turnitin) โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหมพร ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้างจากคณะ / วิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการใช้งานในระบบและเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้ตรวจเช็คความซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการ (turnitin) ถ่ายทอดความรู้จากกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และยังนำไปใช้พัฒนางานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สามารถลงตีพิมพ์ลงในระดับนานาชาติได้มากยิ่งขึ้น