หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม รมว.อว. ขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม รมว.อว. ขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-15 19:20:04


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วม รมว.อว. ขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมเพื่อรับทราบกรอบแนวทางการดำเนินงาน ในการเป็น อว.ส่วนหน้า ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ นโยบายการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) จำนวน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสอดรับนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในระดับพื้นที่จังหวัด โดยให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่และเป็นผู้แทนในคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เป็น อว.ส่วนหน้า ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า กลไกความเชื่อมโยงการดำเนินงานด้าน อววน.ในพื้นที่ ดังนี้ (1) อว.ส่วนหน้า (Chief Development Officer: CDO ของจังหวัด) จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. ในพื้นที่ โดยเน้นคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษา ในสังกัด อว. เป็นหน่วยขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด (2) การดำเนินงานต้องตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ โดยวิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และสภาพปัญหาความเดือดร้อน แล้วนำองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ทั้งด้าน อววน. รวมทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปร่วมบูรณาการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง (3) กำหนดเป้าหมายเป็นภาพใหญ่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค แต่การปฏิบัติให้มุ่งเน้นระดับฐานราก เช่น ระดับตำบล เพื่อสร้างรากแก้วที่แข็งแรงให้ประเทศชาติ โดยเชื่อมโยงโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน (4) มุ่งเน้นการสร้างคน เช่น นักศึกษา ให้เป็น Data Connector ในพื้นที่ โดยให้มีความรู้เรื่อง Data Science เพื่อเป็นกำลังของ อว. หรือ “อาสาสมัคร อว.” ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงบวกเป็นปึกแผ่น และช่วยกันทำงาน โดยแบ่งการบ่มเพาะเป็น Sector ตามภารกิจหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เน้นการสร้าง “วิศวกรสังคม” ซึ่งเป็นโครงการตามพระราโชบาย เป็นต้น