หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-15 19:52:33


            สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

            ในวันนี้ เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)” ในหัวข้อการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์ รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนบทความ เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา