หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-05-28 10:24:39

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ครั้งที่ 4/2561

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 โดยการประชุมคณะกรรมการฯ มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทความวิจัยให้ได้ลงตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงการผลักดันการดำเนินงานตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายในรอบ 7 เดือนที่ผ่าน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดทั้งในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

ฉัตรไชย  ดิษฐ์เจริญ  รายงาน

อนุพันธ์  สุทธิมาร  ถ่ายภาพ