หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 9/2562
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 9/2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-12-17 17:38:10

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 9/2562

         ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, รศ.ดร.ดวงพร นะคาพันธ์ชัย, ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ โดยมีการพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัยแบบเร็ว (Expedited) จำนวน 1 เรื่อง และการพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัยแบบในที่ประชุม (Full board) จำนวน 2 เรื่อง และพิจารณาโครงร่างงานวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งจะแจ้งนักวิจัยเพื่อปรับแก้ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2265612966871256&type=3&uploaded=13