หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-16 17:09:58

ทั่วไป*


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

            ในวันนี้ เวลา 08.30 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความรอบที่1 เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ภายใต้ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)” มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับคำปรึกษารายบทความ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพบทความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำปรึกษา อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการปรึกษาดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย      วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • อาจารย์วิทยา อินทรพิมล                                              คณะวิทยาการจัดการ