หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:10


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ กรรมการ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร กรรมการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ กรรมการและเลขานุการ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยการประชุมดังกล่าวมีวาระที่สำคัญคือชี้แจงวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา และแนวทางในการจัดทำประกาศเกณฑ์ต่างๆของกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มากที่สุด