หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:10สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

                เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทนา ฉัพพรรณรัตน์ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เกียรติเยี่ยมชมและดูกระบวนการดำเนินงานในด้านต่างๆของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวชุติม ธีรสุวรรณ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และนางสาวธนัญญา ศาลติธรรมกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับข้อเสนอแนะที่ดีจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อาทิเช่นการพลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัย และขับเคลื่อนผลงานวิจัยของนักศึกษาให้ได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เป็นต้น