หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Protection: HRP) ครั้งที่ ๓
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Protection: HRP) ครั้งที่ ๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-05-28 14:27:29

          สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Protection: HRP) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขั้นตอนและกระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมวิจัย และการเตรียมตัวของนักวิจัยในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) โดยมีอาจารย์และนักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท รวมทั้งผู้ที่สนใจจากทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมอบรมโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๐๐ คน

          ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการฯ ต่อไป นอกจากนี้ โครงการอบรมดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย อันจะส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ฉัตรไชร ดิษฐ์เจริญ   รายงาน

อนุพันธ์  สุทธิมาร  ถ่ายภาพ