หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-18 19:54:57


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) 

            ในวันนี้ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 14.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรม “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)” ในหัวข้อการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์ รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนบทความ เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา