หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

          วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในองค์ประกอบที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม และรองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561  มีผลคะแนนภาพรวมที่ 4.61 อยู่ในระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นเจ้าภาพหลัก ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก

          จากผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยที่ได้ อยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยทำทุกปี จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในกระบวนการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา