หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย ในงาน2019 International Innovation & Invention Competition : The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน
คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย ในงาน2019 International Innovation & Invention Competition : The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-11-18 13:28:25


คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย ในงาน2019 International Innovation & Invention Competition : The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน

          ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน 2019 International Innovation & Invention Competition : The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยในงานที่ผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 400 ผลงาน และได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 150 รางวัล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวด 7 ผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล และเหรียญเงิน 2 รางวัล ดังนี้

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง WEAR WITH CARE

    โดย นายภัทรวุธ จุลพันธ์                           นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์   

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา     อาจารย์ที่ปรึกษา

         นายกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์                  ตัวแทนบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2. ผลงานเรื่อง TEX(ture)-Care

    โดย นายวริยะ เกตุชู                                นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ     อาจารย์ที่ปรึกษา

3. ผลงานเรื่อง ABSORB-NATURE

    โดย นายสิชล รอดทรอย                           นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

          อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี             อาจารย์ที่ปรึกษา

4. ผลงานเรื่อง RE-NO-WASTE

    โดย นายมงคล อิงคุทานนท์                        นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

          อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์                     อาจารย์ที่ปรึกษา

5. ผลงานเรื่อง The Rice Man in the Rice Job

    โดย นายนเรนทร์สูร พรมแสง                      นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ                 อาจารย์ที่ปรึกษา

 

รางวัล Silver Medal

6. ผลงานเรื่อง RE-FABRIC

    โดย นายเมธา โมกขเวศ                            นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร       อาจารย์ที่ปรึกษา

7. ผลงานเรื่อง Smart Kahong

    โดย นายสุกิจ จงกาญจนาสุนทร                   นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล จีระศิลป์         อาจารย์ที่ปรึกษา