หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 11 /2562
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 11 /2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:58


ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 11 /2562

         

ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเล็กสุนันทานุสรณ์ ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, รศ. พญ. ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ โดยมีการพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งจะแจ้งนักวิจัยเพื่อปรับแก้ต่อไป และมีการทบทวนร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์